DISCLAIMER – VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Nieuwendijk (hierna: “KNV EHBO Nieuwendijk) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. KNV EHBO Nieuwendijk aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of KNV EHBO Nieuwendijk. KNV EHBO Nieuwendijk kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

KNV EHBO Nieuwendijk kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. KNV EHBO Nieuwendijk behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. KNV EHBO Nieuwendijk is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Colofon

Opdrachtgever: Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO te Nieuwendijk

Concept en realisatie website: webmaster@ehbonieuwendijk.nl