Privacy
KNV EHBO NIEUWENDIJK vindt uw privacy heel belangrijk en wij beloven u het volgende:
• We gaan zorgvuldig om met uw gegevens en slaan deze beveiligd op;
• We geven geen persoonlijke gegevens door aan derde partijen;
• We tonen geen advertenties aan derde partijen.
Lees meer in de onderstaande privacy verklaring.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
KNV EHBO NIEUWENDIJK verwerkt gegevens van de volgende personen:
• Alle leden.
• Alle donateurs.
• Iedereen met wie wij contact hebben.
Hoe komen wij aan persoonsgegevens?
KNV EHBO NIEUWENDIJK krijgt de gegevens van u.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens
Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, EBAN nummer).

KNV EHBO NIEUWENDIJK verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:
Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Zoals leden benaderen om bij activiteiten aanwezig te zijn.
• Om communicatie over b.v herhalingslessen EHBO, AED en reanimatie via verschillende communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken.
• Voor het innen van contributie en donateurs gelden.
Welke rechtsgronden zijn van toepassing?
Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:
• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van KNV EHBO NIEUWENDIJK.
• U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen. U mag uw toestemming intrekken. De manier waarop u dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Verplichte gegevensverstrekking
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen een wettelijke verplichting zoals het aanvragen van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder uw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als de gegevensverstrekking noodzakelijk is in het kader van de subsidie aanvraag.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens met een doel ( zie:KNV EHBO NIEUWENDIJK verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen). En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet.

Beveiliging
Uw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten KNV EHBO NIEUWENDIJK worden bekeken.

Uw rechten
Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Deze rechten worden hier verder toegelicht.

Recht op inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

Recht op correctie van gegevens
De persoonsgegevens die wij van u verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heeft u het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn.
Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over u zelf gaan.

Het recht op verwijdering
U kunt aan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt alleen gebruik maken van dit recht indien:
• de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
• u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
• de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
• de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of Nederlandse wetgeving.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie over KNV EHBO NIEUWENDIJK.
Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten. Dat kan in de volgende situaties:
• u stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben ter discussie;
• de verwerking van uw gegevens is onrechtmatig en u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden gewist;
• u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Beperking houdt in dat de gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij:
• er alleen sprake is van opslag van gegevens;
• u toestemming heeft gegeven;
• verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Op welke manier kunt u gebruik maken van uw rechten?
Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u indienen via onze website. Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken.

Recht van bezwaar
Maakt u bezwaar tegen de (manier van) verwerking van uw persoonsgegevens door KNV EHBO NIEUWENDIJK? Neem dan contact met ons op. Blijft u het oneens met ons? Dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan?
Neem contact op met onze privacy verantwoordelijke Jesse de Klerk, jesseklerk@gmail.com

Wijzigingen
KNV EHBO NIEUWENDIJK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 10 september 2018.